Susza

Klęska suszy nie oszczędziła rolników gminy Kępice

Dziewięć milionów strat

Ponad 60 wniosków w sprawie strat wywołanych rolniczą suszą wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Kępicach. Straty objęły około 5 tysięcy hektarów. Najbardziej przez suszę zostały poszkodowane sołectwa: Barcino, Biesowice, Obłęże, Osowo, Płocko, Przytocko i Podgóry.

Dobiegają końca prace powołanej Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego 20 czerwca Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które poniosły straty w uprawach powstałych wskutek suszy. Znaczna część protokołów została już przekazana Wojewodzie Pomorskiemu.

Na podstawie dotychczasowych zgłoszeń oszacowano ponad 60 gospodarstw, szacunkowa powierzchnia upraw dotkniętych klęską przekroczyła 5 tysięcy hektarów.  Straty są głównie w zbożach ozimych, jarych, łąkach, pastwiskach, trawach, roślinach strączkowych, kukurydzy  na poziomie od 40 do 70 proc. Niektóre uprawy nadają się wyłącznie do przeorania.

Szacunkowa wartość strat na dziś wynosi  ponad  9 milionów złotych średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym, ale ta kwota może ulec zmianie.

Aby można było zacząć mówić o pomocy po klęsce, rolnik sam musi złożyć wniosek o szacowanie strat do urzędu gminy, na terenie której położone jest dotknięte szkodą pole. Koniecznością jest, by uprawa nadal była na polu, by można było określić poziom strat. Nie można oszacować strat, gdy plon został zebrany.

– Wymogiem jest, by szkoda została zgłoszona w ciągu trzech tygodni od momentu wystąpienia, jednak ze względu na tak trudną sytuację, przyjmujemy nadal wnioski – mówi Maciej Chaberski, wiceburmistrz Kępic. – Jeśli zatem rolnik stwierdził w uprawie straty, powinien jak najszybciej zgłosić się do urzędu gminy.

Jolanta Syldatk, przewodnicząca komisji ds. szacowania strat po suszy

 

Wsparcie dla rolników

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:

 • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:

 1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej.
  Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku;
 2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;
 3. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 5. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha  zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW;
 6. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha;
 7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata –  w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie;
 8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

 

O tym, jakie kwoty pomocy będą przeznaczone dla rolników, minister zadecyduje po stwierdzeniu wielkości szkód w całym kraju.